Cliëntenraad

Als lid van de cliëntenraad heeft u medezeggenschap in ons beleid. De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt van Katie Thuiszorg. Voor de cliëntenraad staat het belang van cliënten van Katie Thuiszorg te allen tijde voorop. De cliëntenraad stimuleert een goede afstemming van de zorg- en dienstverlening op de wensen en eisen van cliënten. Hierbij let de cliëntenraad op de kwaliteit van het complete aanbod aan zorg en diensten dat Katie Thuiszorg biedt.De cliëntenraad kan ongevraagd advies uitbrengen. Ook als er eventuele samenwerkings- of fusieplannen met andere organisaties bestaan, wordt de cliëntenraad bij zo´n proces vanaf het begin betrokken.

De cliëntenraad bestaat uit leden die in het werkgebied van Katie Thuiszorg wonen. Gewoonlijks komen zij vier keer per jaar bijeen om te vergaderen. Bovendien overlegt de cliëntenraad met de directie van Katie Thuiszorg, de zorgmanagers en andere deskundigen.

Meld mij aan voor de cliëntenraad en eventuele bijeenkomsten
Thema's die worden behandeld Klachtafhandeling

Kwaliteitsbeleid

Samenwerkings- of fusieplannen


Zorgbeleid

De cliëntenraad bespreekt financiële en organisatorische zaken met Katie Thuiszorg en praten mee over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening.Hoe onderhoud de cliëntenraad contact met de cliënten?

De cliëntenraad onderhoudt structureel contact met de cliënten door middel van enquêtes, klankbordgroepen en cliëntpanels. Daarnaast onderhoudt de cliëntenraad onderhoudt contacten met de directie van Katie Thuiszorg en brengt zij officiële adviezen uit.

Ook heeft de cliëntenraad contact met regionale patiënten- en consumentenplatforms, het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraad en met cliëntenraden van andere instellingen. Zo krijgt de cliëntenraad een goed beeld van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en hoe deze kan worden verbeterd.Wilt u ook deelnemen aan onze vergaderingen en ons bijstaan bij de verbetering van het beleid van Katie Thuiszorg?

Ik wil een bijdrage leveren aan de verbetering van Katie Thuiszorg


Bent u client van Katie Thuiszorg en wilt u betrokken worden bij kwaliteitsonderzoeken en activiteiten of projecten die de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren?